GleSYS

The last servers should be removed when the new registration system is finished and all users of the old registration system have migrated to the new!

The older UTN servers are hosted by GleSYS. As these servers were still managed by Swedish System Administrators, they made the following documentation in Swedish.

To ssh into event.utn.se, you must use port 2002. ssh event.utn.se -p 2002

Inledning

UTN har idag ett flertal olika servrar hos hosting företaget Glesys (www.glesys.com). På dessa virtuella servrar hanterar vi all mjukvara i form av operativsystem och program som är installerade. Loggar man in i användargränssnittet via glesys.com kan man lätt klona en server för att på så sätt skapa en ny identisk kopia, byta IP-adresser och även modifiera hårdvaran i form av exempelvis antal processorkärnor och RAM-minne.

Lista över servrar

webhost.utn.se - [REMOVED]

På denna server finns idag UTN:s medlemsregister.

 • Ubuntu 10.04 LTS
 • Apache-webserver

Hosting:

 • UTN:s medlemsregister (register.utn.se)

Anledningen till att den gamla servern inte längre används är flera.

 • Den börjar bli utdaterad rent mjukvarumässigt och ingen har full koll på vad som är installerat på den. Det är lite riskabelt att uppdatera mjukvaran pga detta.
 • Det finns väldigt lite dokumentation hur den är konfigurerad.
 • Den har en tendens att krascha vid hög belastning.
 • Dess hårddisksutrymme minskar ständigt bland annat pga växande loggfiler.

main.utn.se - [REMOVED]

UTN:s hemsida

Programvara:

 • Ubuntu 12.04 LTS
 • nginx som webserver.

Hosting:

sections.utn.se - [REMOVED]

Some of UTN:s sections have hosting on utn.se. Many also have test-sites that never where published. Most of the sites uses the www.utn.se drupal CMS as their template.

Programvara:

 • Ubuntu 12.04 LTS
 • nginx som webserver.

Hosting:

 • bas.utn.se
 • es.utn.se
 • k.utn.se
 • sts.utn.se
 • w.utn.se

event.utn.se

UTN:s olika events hemsidor.

Programvara:

 • Ubuntu 12.04 LTS
 • nginx som webserver.

Hosting:

 • anmalan.rally.utn.se
 • anmalan.forsranningen.utn.se
 • anmalan.balen.utn.se

No longer hosting:

 • anmalan.polhacks.utn.se
 • balen.utn.se
 • basar.utn.se
 • forsranningen.utn.se
 • klubbverket.utn.se
 • polhacks.utn.se
 • rally.utn.se
 • recce.utn.se
 • utnarm.utn.se
 • match.polhacks.utn.se

files.utn.se

Används för UTN:s filhanteringssystem Owncloud (En open source dropbox-klon: https://owncloud.org/).

Mukvara:

 • Ubuntu 12.04 LTS
 • nginx

Hosting:

 • Owncloud fileserver (files.utn.se)

utnarm.utn.se - [REMOVED]

Utnarms gamla hemsida låg här. De har numera flyttat över till Drupal på event.utn.se. Borde raderas, hör med utnarm om denna fortfarande används.

Mjukvara:

 • Ubuntu 12.04 LTS
 • nginx
 • Ruby server

Hosting:

 • Utnarms hemsida (utnarm.utn.se)

pay.utn.se - [REMOVED]

UTN:s server för betaltjänster. Ett egenutvecklad system av Åke Lagercrantz och Niclas Edenvin.

Mjukvara:

 • Ubuntu 12.04 LTS
 • nginx

Hosting:

 • UTN:s betaltjänst (pay.utn.se)

Nya servrarna

Alla nya servar har en standardinstallation av ubuntu 12.04, samt nginx med vissa modifikationer. Guiden som använts för att konfigurera och installera allt på servrarna kommer från teknikbloggen Arstechnica för den som är intresserad: http://arstechnica.com/series/web-served/ (del 1-3 samt delar av del 4).

Detta gäller servrarna:

 • main.utn.se
 • files.utn.se
 • sections.utn.se
 • event.utn.se
 • pay.utn.se

Databashantering

Varje server har en administratörsida med programmet phpmyadmin för att hantera databaserna på serverna. Användarnamn och Lösenord hittar du i dokumentet det gemensamma lösenordsdokumentet på Google Drive. Du når databasen på:

 • https://[servername].utn.se/utndb

Uppdatera servern

Att uppdatera serverns mjukvara är väldigt enkelt, med jämna mellanrum bör följande två kommandon köras:

 • sudo apt-get update
 • sudo apt-get upgrade

Där första kommandot uppdaterar listan över tillgängliga uppdateringar, och det andra kommandot uppdaterar alla program som är utdaterade.

Enkla kommandon för program och server

 • Starta om servern: sudo reboot
 • Starta om webservern nginx: sudo service nginx restart
 • Ladda om inställningarna för nginx: sudo service nginx reload
 • Starta om PHP: sudo service php5-fpm restart

Backup

Företaget Glesys som hanterar servrarna tar dagligen backuper av alla filer som finns på servrarna. Så om något skulle råka raderas kan Glesys återställa enskilda filer och även hela servern till en tidigare tidpunkt. För att återställa filer ringer eller mailar man till glesys kundsupport, kontaktuppgifter finns på deras hemsida.

Enskilda databaser är något Glesys inte kan återställa utan att också behöva återställa hela servern. Därför tas det daglig backup av programmet automysqlbackup som skapar .sql-filer för varje databas och sedan sparar dem i katalogen, /var/lib/automysqlbackup. Denna backup körs en gång per dag och sparar allt eftersom i tre olika mappar, daily, weekly och monthly.

Skapa en ny hemsida

För att skapa en ny hemsida finns det 4 olika steg:

 1. Skapa en användare som kan logga in och hantera hemsidan.
 2. Skapa en katalog till hemsidan.
 3. Skapa en konfigurationsfil till webservern nginx.
 4. Skapa en databas till hemsidan.

Vi kommer i detta exempel visa hur man skapar en sida åt UTN:s event Utnarm.

1. Skapa en ny användare

Logga in på servern via ssh och kör kommandot: adduser utnarm-utn-se. Därefter får man fylla i personuppgifter till den hemsideansvariga, vilket kan vara användbart så att systemadministratören vet vem man ska ringa eller maila om problem uppstår. För att underlätta hanteringen av användare bör namnkonvention användas, se nedan.

Kommittéer och andra grupper:

Dessa bör ha samma namn som hemsidan, exempelvis hemsideansvarig för Utnarm bör ha användarnamnet: utnarm-utn-se. Exempel på personuppgifterna på grupper:

Name: Web Utnarm
Other: web@utnarm.utn.se

Privatpersoner:

Ibland behöver specifika IT-kunniga personer ha tillgång till servern för att administrera flera olika sidor, dessa bör använda konventionen: fornamn-efternamn Om en privatperson ska få administratörsrättigheter, kör man följande kommando:

sudo usermod -a -G sudo fornamn-efternam

Var dock väldigt restriktiv med att ge personer administratörsrättigheter, vanliga hemsideansvariga m.m. borde inte behöva sådana rättigheter för att utföra sitt jobb. Varje person med admin-rättigheter är en potentiell säkerhetsrisk och bör bara ges till personer man litar på.

2. Skapa en ny katalog

Hemsidorna sparas som standard i mappen /var/www, där varje hemsida får en mapp med hemsidans adress samt en undermapp kallad public. Exempelvis heter Utnarms mapp ”utnarm.utn.se”. För att skapa en mapp, gå först till /var/www

cd /var/www

Därefter skapa hemsidans mapp:

sudo mkdir utnarm.utn.se

Därefter skapa undermappen public:

sudo mkdir utnarm.utn.se/public

Nu ska vi se till att enbart Utnarms användare samt webservern kommer åt denna katalog.

Börja med att gå in i katalogen:

cd utnarm.utn.se

Kör därför kommandot:

sudo chown -R utnarm-utn-se:www-data ./

Detta gör att mapparna ägs av användaren utnarm-utn-se och gruppen www-data (vilket är den grupp webservern tillhör). Därefter ska vi se till att endast Utnarm och webservern får rätt rättigheter till mappar och filer.

find ./ -type d -exec chmod 750 {} \; # Change directory permissions rwxr-xr-x

find ./ -type f -exec chmod 640 {} \; # Change file permissions rw-r--r--

Nu kan användaren utnarm läsa och skapa/ändra filer, samt öppna alla mappar och gruppen www-data kan läsa filer och öppna mappar, men inte skapa/ändra filer. Om detta skulle behövas för en specifik mapp eller fil, byt ut 750 till 770 i det översta av de två kommandona.

3. Skapa en konfigurationsfil

Om man besöker mappen /etc/nginx kommer man till webservern nginx och dess konfigurationsfiler. Alla aktiva hemsidor finns i mappen sites-enabled, i den mappen finns en länk till en textfil med inställningar för hemsidan. Anledningen till att man bara har länkar i en mapp och inte orginaltextfilen, är för att man ska lätt kunna inaktivera en hemsida utan att behöva radera hela konfigurationsfilen, då kan man istället bara ta bort länken. Den riktiga textfilen finns i mappen sites-available.

Om vi nu ska skapa en ny hemsida, räcker det med att vi går in i mappen sites-available

cd /etc/nginx/sites-available

därefter kopierar man en standardfil för UTN-sidor med de vanligaste inställningarna och döper kopian till den nya hemsidans namn.

sudo cp utn-default utnarm.utn.se

Nu kan du redigera textfilen för att inställningarna ska stämma för den nya sidan i en texteditor.

Exempelvis nano: sudo nano utnarm.utn.se

Gör dina ändringar, därefter spara med ctrl+x och därefter tryck y för att skriva över gamla filen. Nu ska det skapas en länk till filen i mappen sites-enabled för att den nya sidan ska börja fungera.

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/utnarm.utn.se /etc/nginx/sites-enabled

Nu är allt klart, då ska vi bara starta om nginx

sudo service nginx reload

4. Skapa en databas

För att skapa en databas kan vi använda programmet phpmyadmin, som man hittar på respektive servers administratörs-sida.

Logga in och klicka på ”Användarna” → ”Lägg till en användare”

Användarnamn: utnarm
Server: localhost
Lösenord:

Klicka därefter i rutan: ”Skapa databas med samma namn och tilldela alla privilegier”.

Klart!

HTTPS och säkerhetscertifikat

The documentation below is outdated since February 8th, 2019. The servers on glesys now use certbot instead.

UTN:s servrar använder sig av ett så kallat wildcard (*.utn.se) SSL-certrifikat. Detta innebär att alla adresser som slutar med utn.se (exempelvis utnarm.utn.se) kan använda detta certifikat för att kryptera anslutningen till servern. Detta är viktigt om man exempelvis ska logga in på en hemsida eller utföra internetbetalningar för att ingen ska kunna avlyssna anslutningen och på så sätt sno lösenord m.m.

Certrifikaten finns sparade i katalogen /etc/ssl/private/utn/

Det är ytterst viktigt att filerna i denna katalog inte kommer i fel händer! Detta skulle kunna få allvarliga konsekvenser för all UTN:s IT-verksamhet. Det är därför enbart root-användaren som ska vara ägare och den enda root-användaren den enda som ska kunna läsa filerna.

Certifikatet uppdateras regelbundet, just nu uppdateras det vart 4:e år, och är giltigt i fyra år och två månader, nuvarande certifikatet är giltigt till 2016-10-14. Tidigare har företaget GeoTrust använts och de har kontaktat vice ordförande på ekonomi@utn.se när det närmar sig för en uppdatering.